NOVA FIGURA PROFESSIONAL AL XI CONVENI DE LA CONCERTADA: "AUXILIAR DE CONVERSA"

Auxiliar de conversa     S'ha acordat recentment crear la categoria professional d’Auxiliar de Conversa en l'actual XI Conveni de la concertada. Aquesta nova catogoria permetrà als centres educatius contractar laboralment a els professionals qualificats per a desenvolupar aquesta funció.
     Les condicions laborals que regiran aquesta relació contractual seran les següents:
 
Nova categoria: "Auxiliar de Conversa"

Salari brut mensual (any 2018):
   -Sou base, 1.121,92 €;
   - Trienni, 28,65 €.
Mensualitats anuals: 14
Jornada:
   - 37,5 h. setmanals, de mitjana;
   - 1.540 h. anuals.

Funcions: 
✓ Reforçar les destreses orals de l’alumnat en la llengua estrangera per la qual s’ha assignat l’auxiliar al centre.
✓ Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua estrangera corresponent.
✓ Realitzar pràctiques específiques de conversa.
✓ Col·laborar amb els docents en la planificació de les activitats del projecte i donar suport ingüístic.

✓ Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen així com del conjunt de països de la mateixa parla.

✓ Donar suport a l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics, especialment material autèntic del seu país d’origen.

✓ Col·laborar en les activitats i els projectes internacionals en les quals participi el centre (GEP, Batxibac, Global Scholars, Erasmus +, eTwinning, intercanvis…)

✓ Ajudar l’alumnat amb relació als mitjans informàtics o audiovisuals en la realització de tasques encaminades a la millora de la llengua oral.

✓ Lliurar, conjuntament amb el seu tutor o tutora, una fitxa didàctica amb la seva activitat per mostrar la seva tasca en el centre.

✓ Altres tasques relacionades amb l’aprenentatge de la llengua estrangera.


No seran funcions de l’auxiliar:


✓ Impartir docència.
✓ Realitzar activitats amb grups d’alumnes sense la supervisió del docent titular.
✓ Substituir el docent quan aquest estigui absent.
✓ Impartir classes de gramàtica de manera sistemàtica.
✓ Elaborar programacions didàctiques o memòries finals del centre.
✓ Avaluar i qualificar l’alumnat de forma sistemàtica.
✓ Entrevistar-se amb els familiars o tutors legals de l’alumnat
✓ Vigilar el pati o el menjador.
✓ Altres activitats i funcions específiques del professorat.

     Les funcions pròpies d’aquests professionals són les que es recullen a la “Guia dels Centres acollidors. Programa d’Auxiliars de Conversa 2018-2019”, publicada pel Departament d’Ensenyament, i en breu es recolliran en el XI Conveni.
  

5 D'OCTUBRE: DIA MUNDIAL DEL DOCENT. LA UNESCO FA UNA CRIDA ALS JOVES PROFESSORS

      RRSS post La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament celebra el Dia Mundial del Docent sumant-se, un any més, a la iniciativa promoguda per la UNESCO que ens convida a reflexionar sobre els desafiaments pendents i les maneres de fer-los front amb la finalitat de promoure la professió docent.

 

      En aquesta ocasió, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura posa el focus en les noves generacions de professors amb el lema “Joves Docents, el futur de la professió”, posant l'accent en la preocupant escassetat de docents a nivell mundial.

 

     En un informe recent, l'organització internacional destaca l'existència d'un fenomen global determinant com és la pèrdua de prestigi i autoritat que sofreix la figura docent i identifica el principal repte que hem d'enfrontar a curt termini: com atreure i retenir en la pràctica a una nova generació de professors?.

 

     Els baixos salaris, els repetits atacs als seus drets laborals i les pressions derivades de currículums antiquats i contínues reformes educatives són alguns dels factors comuns que s'han detectat com a precursors del desgast i descontent dels docents a nivell global. Per això, FSIE reafirma el seu compromís de continuar treballant per a millorar i garantir als professionals de l'ensenyament concertat, privat i d'atenció a persones amb discapacitat, unes condicions laborals i salarials dignes, justes i concordes a la professionalitat, qualitat i exigència amb la qual ells exerceixen la seva labor.

 

     Des de FSIE volem insistir, una vegada més, en la necessitat de la creació d'una Llei de la Professió Docent que reguli els drets i obligacions de tots els professionals de l'educació amb independència de la naturalesa dels seus centres de treball. Una llei que garanteixi unes condicions laborals dignes, que estableixi els paràmetres d'una formació inicial de qualitat i adequada a les necessitats reals dels docents i que reflecteixi la importància de la formació permanent. Només d'aquesta manera podrem establir les bases d'un sistema educatiu en el qual la figura del professor recuperi el respecte i el prestigi i en el qual es valori la importància que la seva missió té en el desenvolupament del teixit social que conformarà les comunitats del futur.     FSIE, per part seva, vol aprofitar la celebració d'aquest dia per a agrair a totes i tots els professors la seva dedicació i compromís i felicitar-los per la seva professionalitat en l'acompliment d'una labor tan important i de tanta responsabilitat com és formar a les generacions del futur.

 

Documents relacionats:

Dia Mundial del Docent_Cartell

Dia Mundial del Docent_Post per a RRSS

DONEM LA BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR 2019-2020

RRSS post Webcat  L'equip de FSIE-CAT us dona la benvinguda al nou curs escolar 2019-20 i agraeix a tots els delegats, afiliats i simpatitzants el seu suport incondicional.

    FSIE, des de la seva independència i coherència, defensarà els nostres interessos laborals, el manteniment dels nostres llocs de treball, la dignificació de la nostra labor professional i la llibertat d'ensenyament. 

     Som l'únic sindicat INDEPENDENT i PROFESSIONAL, format exclusivament per i per als treballadors i les treballadores de l'Ensenyament Privat i Concertat.

 

 

força

 

1 DE MAIG: FSIE FELICITA A TOTS ELS TREBALLADORS EN UNA DATA EMBLEMÀTICA

Dia del docente1 DE MAIG
DIA DEL TREBALL

FSIE vol felicitar a tots els treballadors amb motiu del Dia del Treball i especialment als qui desenvolupen la seva activitat en el sector de l'ensenyament concertat, privat i l'atenció a persones amb discapacitat.
El dia de demà, més enllà de ser una jornada festiva, ha de ser també un moment per a reflexionar sobre la situació en la qual ens trobem els professionals del nostre sector.
Tenim per davant importants reptes perquè el nostre treball sigui reconegut i valorat en la seva justa mesura tant per les organitzacions empresarials com per les administracions públiques. Realitzem una important contribució a la millora i desenvolupament de la nostra societat i és evident que no rebem a canvi tot el que ens mereixem.
Escàs finançament, salaris que no recuperen el poder adquisitiu perdut, àmplies jornades laborals, enormes dificultats per a poder accedir a la jubilació anticipada i infradotació de recursos humans i materials fan que el nostre exercici professional es desenvolupi en condicions desfavorables.
L'educació i els serveis d'atenció a la discapacitat continuen sent objecte d'actuacions i decisions polítiques que no compartim. Des de la nostra independència treballem en la consecució de millores per a tots els professionals sigui com sigui el color del govern de torn o les organitzacions empresarials específiques de cada àmbit en el qual negociem.
FSIE és una opció sindical, diferent a la dels tradicionals i anquilosats sindicats de classe. És una alternativa professional, coherent, independent, transparent, eficaç que utilitza com a eina fonamental per a aconseguir els seus objectius el diàleg i la fermesa.
FSIE coneix les nostres necessitats perquè està formada exclusivament per i per als professionals del sector i per això els treballadors dipositen de forma majoritària la seva confiança en nosaltres.


Feliç dia del treball a totes i a tots!
Comptem amb el vostre suport per a continuar defensant els nostres interessos i anar aconseguint les metes que ens proposem.

LLUM VERDA AL NOU PERMÍS DE PATERNITAT

   Permiso Paternidad  Finalment, la Diputació Permanent de Congrés dels Diputats ha convalidat el “Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació”, consegüentment, totes les seves mesures ja són definitives.

 

     Entre les mesures aprovades es troba el nou permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors que equipara de forma progressiva la seva extensió fins a les 16 setmanes i es fa efectiu des del dia 1 d'abril després de la seva validació definitiva en el Congrés.

 

 1.Condicions
-S'equipa la durada de la suspensió del contracte de tots dos progenitors, a partir de l'1 de gener de 2021, a 16 setmanes.
-En tots dos casos, les 6 setmanes immediatament posteriors al part, resolució judicial o decisió administrativa (en adopció o acolliment), són de gaudi obligatori, ininterromput i a temps complet.
-La resta del descans podrà gaudir-se, a temps complet o parcial, entre la finalització de les setmanes obligatòries i el compliment dels 12 mesos d'edat del fill però, en tot cas, haurà de gaudir-se per períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, comunicant-se a l'empresa, amb una antelació mínima de 15 dies.
-És un dret individual de cada progenitor, per la qual cosa no és possible transferir el seu gaudi a l'altre progenitor.
-Si s'optés per un gaudi interromput, l'abonament de la prestació de cada període es produirà quan s'esgoti el gaudi total d'aquests, mentre l'entitat gestora no realitzi els desenvolupaments informàtics necessaris (LGSS Disp.Trans.32a).
-Es pot continuar avançant el gaudi un màxim de 4 setmanes anteriors al part o a la resolució judicial en cas d'adopció internacional.
-La durada del permís també contínua ampliant-se en els casos de part prematur amb falta de pes o quan el nounat necessiti hospitalització després del part per més de 7 dies (s'amplia en tants dies com duri l'hospitalització del nounat, amb un màxim de 13 setmanes), discapacitat del menor (1 setmana més a cada progenitor) i naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple (1 setmana més per a cada progenitor).
-La total equiparació en la durada del permís per a tots dos progenitors, comporta l'eliminació del permís retribuït per naixement, previst per al treballador en l'Estatut dels Treballadors (37.3.b).

 

2.Període transitori
-Els NAIXEMENTS produïts a partir de l'1 d'abril de 2019, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudeixi d'un permís de 8 setmanes, de les quals les 2 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda i immediatament després del part. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 4 setmanes.
-Els NAIXEMENTS produïts a partir de l'1 de gener de 2020, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudeixi d'un permís de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda i immediatament després del part. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 2 setmanes.
-L'ADOPCIÓ, guarda o acolliment, a partir de l'1 d'abril de 2019, concedeix a cada progenitor una suspensió de 6 setmanes, de gaudi obligatori i a temps complet després de la resolució judicial o administrativa. A més, disposaran en comú de 12 setmanes de gaudi voluntari, de les quals cada progenitor pot gaudir individualment un màxim de 10 setmanes.
-L'ADOPCIÓ, guarda o acolliment, a partir de l'1 de gener de 2020, permetrà que cada progenitor continuï gaudint d'un període de suspensió de 6 setmanes, de gaudi obligatori i a temps complet després de la resolució judicial o administrativa, però disposaran en comú d'un total de 16 setmanes de gaudi voluntari, de les quals cada progenitor podrà utilitzar individualment un màxim de 10 setmanes.
-Fins a la total equiparació dels períodes de suspensió de tots dos progenitors en 2021, continuaran aplicant-se les normes vigents relatives al gaudi del permís per l'altre progenitor (per cessió o defunció) o al gaudi compartit del permís, amb els límits establerts per a cada any del període transitori.

NOU PERMÍS PER CURA DEL LACTANT

Lactante     El “RDL 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació”, redefineix el conegut permís per lactància per a estendre la responsabilitat en la cura del lactant a tots dos progenitors. Es reforma l'article 37 ET modificant la causa que motiva aquest permís i canvia la denominació d'aquest dret, que passa a dir-se PERMÍS PER CURA DEL LACTANT.

 

     Com fins ara, es reconeix en favor de les persones treballadores el dret a una hora d'absència al treball, divisible en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que compleixi 9 mesos. Aquest dret continuarà podent substituir-se per una reducció de jornada, en mitja hora, amb la mateixa finalitat, o acumular-se en jornades completes quan així s'acordi amb l'empresa o es prevegi en la negociació col·lectiva.

 

     La principal NOVETAT en aquest dret consisteix en que el permís podrà ser gaudit per tots dos progenitors, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor. Quan així succeeixi, el període de lactància podrà estendre's fins que el lactant compleixi 12 mesos.

 

     També és NOVETAT que, en aquests casos, durant el període entre els 9 i 12 mesos del lactant, els progenitors veuran reduït el seu salari en la mateixa proporció que la seva reducció de jornada i per a protegir aquestes situacions, l'RDL 6/2019 estableix les següents mesures:

 1. Es crea la prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant consistent en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

Encara que el dret a aquesta nova prestació es reconeixerà quan tots dos progenitors redueixin la seva jornada per a la cura del lactant, amb la mateixa durada i règim, únicament podrà beneficiar-se un d'ells.
2. A l'efecte del càlcul de la indemnització per acomiadament, per a tots dos progenitors, el salari a tenir en compte serà el que hagués correspost de no tenir reduïda la jornada de treball.
3. S'estén a aquest període la declaració de nul·litat de l'acomiadament del progenitor que s'incorpori al treball després de gaudir de la reducció de jornada. Perquè l'acomiadament pugui considerar-se procedent, l'empresa haurà d'acreditar suficientment que la causa objectiva que sustenta l'acomiadament requereix concretament l'extinció de la persona referida.

 

     La concreció horària de la reducció de jornada dins de la seva jornada ordinària continua corresponent a la persona treballadora. Mancant acord amb l'empresari, les discrepàncies que sorgeixin es resolen a través d'un procediment judicial especial per a l'exercici dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web butlletí 9

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 47 convidats/des i cap membre en línia

 

octubre 2019
p1

 

oasispertotlany