FSIE DEFENSA LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES COM A PRINCIPI FONAMENTAL D'UNA SOCIETAT SOSTENIBLE, IGUALITÀRIA I INCLUSIVA

Cartel Dia Internacional de la Mujer CAT     Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament reivindica, un any més, la IGUALTAT REAL I EFECTIVA entre dones i homes com a eina i principi fonamental per a aconseguir una societat sostenible, igualitària i inclusiva en la qual no existeixi cap mena de discriminació o injustícia de gènere.

 

     FSIE, ferm defensor del diàleg i el consens com a motors del canvi, dóna suport a totes aquelles iniciatives i propostes orientades a aconseguir la igualtat de drets entre dones i homes i l'eliminació de la bretxa salarial i els mal definits, per la seva solidesa en la realitat, com a sostres de cristall.

 

     L'objectiu fonamental per a FSIE és l'eradicació de tota mena de discriminació o violència de naturalesa masclista, que s'agreuja, àdhuc més si cap, en els col·lectius més vulnerables com són les dones amb discapacitat i en risc d'exclusió. L'educació és el millor instrument per a eliminar la violència de gènere i la discriminació i els professionals hem de contribuir amb generositat i compromís a aquest necessari objectiu treballant i educant en la igualtat.

 

     Per al pròxim dia 8 de març, FSIE no convoca ni s'adhereix a cap dels manifestos que criden a la vaga general. Com a sindicat majoritari en l'educació concertada, privada i d'atenció a les persones amb discapacitat, no podem compartir espai ni missatges amb altres organitzacions que defensen en els seus textos de convocatòria una educació única, pública i laica, excloent a les més de 200.000 dones i homes que componen el nostre sector i els interessos del qual representem. No obstant això, com no pot ser d'una altra forma, respectem la llibertat de les nostres afiliades i afiliats per a decidir secundar o no la convocatòria de vaga de manera coherent als seus principis i ideals democràtics.

ELS COMPANYS DE FSIE-CV ARRIBEN A DOS GRANS ACORDS AMB LA CONSELLERIA

Acords comunitat valenciana

On negocia FSIE. milloren les condicions per a la concertada
 

     Els companys de FSIE-CV han assolit dos grans acords amb la Conselleria d’Educació i els docents de la concertada de la Comunitat Valenciana tindran 6 setmanes de permís de paternitat com ja disposen des de fa temps els docents de la pública.
    Per altra banda, durant l’actual any 2019 i durant el 2020 l’administració autonòmica assumirà les extracotitzacions dels que es vulguin jubilar parcialment i també dels seus rellevistes.
 
Més informació a: https://n9.cl/qfIo (EUROPA PRESS. València, 8 de febrer).

 

 

FSIE-ILLES BALEARS VALORA POSITIVAMENT ELS AVANÇOS EN LA MESA DE CONCERTADA QUE VA RECOLLIR LA PRÒRROGA DE LA JUBILACIÓ PARCIAL I LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LECTIVA A SECUNDÀRIA

millores balearsFSIE va assistir el proppassat 30 de gener a la convocatòria de la Mesa de l'Educació Concertada de les Illes Balears en la qual s'han produït diversos anuncis positius en relació als treballadors amb pagament delegat i a l'atenció de l'alumnat amb necessitats especials.
1. Pròrroga de la jubilació parcial
A partir de les peticions fetes per les diferents organitzacions sindicals durant aquests últims mesos, la Conselleria d’Educació ha anunciat que durant els pròxims tres anys (2019, 2020 i 2021) assumirà els costos de la jubilació parcial dels docents en pagament delegat de l'escola concertada. L'única condició que posa l'administració és un percentatge fix de reducció de jornada del 50%. Així i tot, els que accedeixin a la jubilació parcial en aquests tres anys -nascuts a partir de 1958- ho faran amb les condicions que marca la nova llei en vigor.

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA A FAVOR DE L'ESCOLARITZACIÓ 2019 EN CENTRES CONCERTATS DEFENSANT LA LLIBERTAT D'ELECCIÓ DE LES FAMÍLIES

Cartel A3 CON
TRIA EL MILLOR PER AL VIATGE DE LA SEVA VIDA

 

       Un any mes FSIE-CAT es posa en contacte amb vosaltres, membres del Claustre de Professors, per a mostrar-vos el nostre compromís amb la Campanya d'Escolarització per a aquest pròxim curs 2019/2020. Conscients que és un moment important volem, en defensa dels nostres llocs de treball, que aquest procés es caracteritzi pel respecte a la llibertat d'elecció que les famílies tenen en relació a l'educació dels seus fills, podent apostar per un centre concertat amb professionals compromesos i qualificats.

 

        Per això, i perquè estem convençuts que aquesta llibertat significa poder triar un centre concertat com a opció de formació, on és indubtable la vàlua dels professionals que dia a dia treballem en ells amb l'objectiu d'oferir una educació de la màxima qualitat, us remetem aquests materials amb els quals volem transmetre aquest missatge a tota la societat.

 

        Com sempre, us convidem a col·laborar en la seva difusió i ens posem a la vostra sencera disposició.

 

Material difusió campanya 2019

Cartell campanya escolarització 2019 per imprimir
Post per al Facebook campanya d'escolarització 2019
Post per al Twitter campanya escolarització 2019

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE GUARDERIA O CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Guarderia    Amb la publicació de la llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 quedava establerta una nova deducció addicional a l'existent per maternitat per a tots aquells treballadors que haguessin incorregut al llarg de l'any en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Aquesta deducció, de fins a 1.000 euros, podrà incloure's en la quota diferencial de l'IRPF en presentar la declaració de 2018, entre els mesos d'abril i juny d'aquest any.

 

    Aquesta mesura implica una nova obligació per a aquests centres que han de fer una declaració informativa a l'Agència Tributària sobre els imports abonats per les famílies. El passat 27 de desembre de 2018 es publicava en el BOE l'ordre del 21 de desembre de 2108 del Ministeri d'Hisenda (Agència Estatal de l'Administració Tributària -AEAT-) per la qual s'aprova el nou model 233 “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats", ordre en la qual s'estableix no només el model sinó també, el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.

 

Les principals característiques necessàries per a l'emplenament del model 233 són les següents:

 

Obligats a presentar el model: Guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.
Forma de presentar-ho: Electrònicament per Internet.
Termini de presentació: El mes de gener de cada any, excepcionalment per a l'any 2018 es prolonga fins al 15 de febrer de 2019.
Beneficiaris: Mares amb fills menors de 3 anys inscrits en la guarderia o centre d'educació infantil. Quan el menor compleixi tres anys en l'exercici, el dret s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
Despeses deduïbles: Per despeses de custòdia s'han d'entendre les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència en horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts.
Import de la deducció: L'import màxim és de 1.000 euros anuals (83,33 euros mensuals). El límit per cada fill serà la menor d'aquestes quantitats:
  • Les Cotitzacions a la Seguretat social i Mutualitat reportades en cada període amb posterioritat al naixement o adopció (sense tenir en compte les possibles bonificacions).
  • L'import total de la despesa efectiva no subvencionada pagat en aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill.
Informació a recollir:
- Dades identificatives de la guarderia o centre d'educació infantil.
- Autorització del Centre expedida per l'Administració Educativa competent.
- Nom i cognoms del menor i, si escau, NIF.
- Nom, cognoms i NIF de progenitors, tutors o persones que tenen al menor en acolliment.
- Mesos en què el menor hagi estat inscrit en la guarderia o centre educatiu en qüestió (per mes complet).
- Despeses anuals pagades a la guarderia o centre d'educació infantil en relació amb el menor.
- Imports subvencionats corresponents a les despeses referides en el punt anterior.
Documents relacionats:

BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2018

IMG 20181223 WA0002FSIE-CAT assisteix al BWSV 2018, la trobada anual on empreses mercantils es troben amb Centres Especials de treball (CET) i empreses d'inserció no lucratives (EI).

L'esdeveniment ajuda a la transformació social de les empreses promovent conductes socials i sostenibles, afavorint la sostenibilitat econòmica dels CET i EI. El lloc de treball és el factor més inclusiu en la societat i ajuda al desenvolupament de capacitats. 

El BWSV neix de la mà d'Icària Iniciatives Socials a l’any 2012, i ho fa amb un doble objectiu: d'una banda: generar oportunitats de negoci per als Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció no lucratives que donen treball a persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat, i, per l'altre: mostrar a les empreses que hi ha una "nova manera" de fer negocis.

Per al BWSV, una "nova manera" de fer negocis significa fer-ho de manera més sostenible, social i implicada amb la societat i que, a més, beneficia directament a l'empresa i als seus treballador, mantenint i creant nous llocs de treball.

FSIE-CAT aposta per les empreses d’inserció i, en aquest senti, tot el material d’oficina que fem servir el comprem a empreses d’aquest sector.
pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 19 convidats/des i cap membre en línia

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany