FSIE-CAT SOL·LICITA QUE COMPUTI EL PERÍODE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL OBLIGATORI EN LA SECCIÓ FEMENINA A EFECTES DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ.

 

BordandoEl proppassat dia 22 de març, el sindicat FSIE-CAT va posar en coneixement de l'INSS la greu injustícia i actitud discriminatòria que suposa, la no consideració del període del servei social obligatori portat a terme per les dones entre1937 i 1978 front al servei militar o prestació social substitutòria realitzada pels homes en els mateixos períodes.

El seu compliment, d’entre 3 i 6 mesos de duració segons les èpoques, era obligatori i requisit previ imprescindible per accedir a un lloc de treball en l’administració o qualsevol esfera vinculada a l’Estat, inclús en la empresa privada, així com per a l’obtenció de diferents certificats o carnets. La majoria de les dones concernides - hi havia excepcions per alguns col·lectius - ho realitzaven. El Servei incloïa una prestació social que podia fer-se en hospitals, escoles, orfenats, menjadors infantils, biblioteques o altres centres i fins en les delegacions provincials de les Missions Diocesanes, dependents dels bisbats.

Es va configurar com un deure nacional de les dones de 17 a 35 anys, que mentre el complien es consideraven empleades en el servei immediat a Espanya, amb un règim jurídic equiparable en part al dels homes al servei de les armes, venint a complir, per tant, per a les dones una funció substitutòria del servei militar obligatori dels homes. El període de prestació del servei social obligatori en la Secció Femenina ha de ser considerat a efectes del còmput del període de cotització exigit per a tenir dret a la pensió de jubilació, i en aquest sentit s’ha manifestat la sentència número 1950/2016, de 11 d’octubre, de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que desestima el recurs interposat per el INSS contra la sentència d’instància que reconeix el dret d’una dona a computar el seu pas obligat per la Secció Femenina per accedir a la seva jubilació. Així mateix tenim també la sentència del TSJ d’Extremadura de Setembre de 2014.


Els magistrats van entendre que aquell servei social és, a efectes, equiparable a la prestació social substitutòria del servei militar contemplada en l’art. 161 bis2.c.) del TR LGSS 1994, en la seva redacció donada per l’art. 3. de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, evitant amb això una situació de discriminació per raó de sexe, prohibit per l’art. 14 CE i en la línia amb allò resolt per la STSJ d’Extremadura de 9 de setembre de 2014 (rec. 338/2014).

Quan es proposa el dia 8 de març com el dia internacional de la dona treballadora, la nostra Administració desoeix la realitat de milers de dones que van complir amb un servei obligatori i que actualment veuen limitat el seu accés a la jubilació quan els homes reben aquest reconeixement en idèntiques circumstàncies, s’ha de parlar de veritable discriminació institucional. Està en la nostra mà corregir de manera immediata, amb fonament jurisprudencial suficient segons el punt anterior, aquesta discriminació.

 

Instància a la Seguretat Social