Guarderia    Amb la publicació de la llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 quedava establerta una nova deducció addicional a l'existent per maternitat per a tots aquells treballadors que haguessin incorregut al llarg de l'any en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Aquesta deducció, de fins a 1.000 euros, podrà incloure's en la quota diferencial de l'IRPF en presentar la declaració de 2018, entre els mesos d'abril i juny d'aquest any.

 

    Aquesta mesura implica una nova obligació per a aquests centres que han de fer una declaració informativa a l'Agència Tributària sobre els imports abonats per les famílies. El passat 27 de desembre de 2018 es publicava en el BOE l'ordre del 21 de desembre de 2108 del Ministeri d'Hisenda (Agència Estatal de l'Administració Tributària -AEAT-) per la qual s'aprova el nou model 233 “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats", ordre en la qual s'estableix no només el model sinó també, el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.

 

Les principals característiques necessàries per a l'emplenament del model 233 són les següents:

 

Obligats a presentar el model: Guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.
Forma de presentar-ho: Electrònicament per Internet.
Termini de presentació: El mes de gener de cada any, excepcionalment per a l'any 2018 es prolonga fins al 15 de febrer de 2019.
Beneficiaris: Mares amb fills menors de 3 anys inscrits en la guarderia o centre d'educació infantil. Quan el menor compleixi tres anys en l'exercici, el dret s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
Despeses deduïbles: Per despeses de custòdia s'han d'entendre les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència en horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts.
Import de la deducció: L'import màxim és de 1.000 euros anuals (83,33 euros mensuals). El límit per cada fill serà la menor d'aquestes quantitats:
  • Les Cotitzacions a la Seguretat social i Mutualitat reportades en cada període amb posterioritat al naixement o adopció (sense tenir en compte les possibles bonificacions).
  • L'import total de la despesa efectiva no subvencionada pagat en aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill.
Informació a recollir:
- Dades identificatives de la guarderia o centre d'educació infantil.
- Autorització del Centre expedida per l'Administració Educativa competent.
- Nom i cognoms del menor i, si escau, NIF.
- Nom, cognoms i NIF de progenitors, tutors o persones que tenen al menor en acolliment.
- Mesos en què el menor hagi estat inscrit en la guarderia o centre educatiu en qüestió (per mes complet).
- Despeses anuals pagades a la guarderia o centre d'educació infantil en relació amb el menor.
- Imports subvencionats corresponents a les despeses referides en el punt anterior.
Documents relacionats:

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 28 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany