Lactante     El “RDL 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació”, redefineix el conegut permís per lactància per a estendre la responsabilitat en la cura del lactant a tots dos progenitors. Es reforma l'article 37 ET modificant la causa que motiva aquest permís i canvia la denominació d'aquest dret, que passa a dir-se PERMÍS PER CURA DEL LACTANT.

 

     Com fins ara, es reconeix en favor de les persones treballadores el dret a una hora d'absència al treball, divisible en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que compleixi 9 mesos. Aquest dret continuarà podent substituir-se per una reducció de jornada, en mitja hora, amb la mateixa finalitat, o acumular-se en jornades completes quan així s'acordi amb l'empresa o es prevegi en la negociació col·lectiva.

 

     La principal NOVETAT en aquest dret consisteix en que el permís podrà ser gaudit per tots dos progenitors, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor. Quan així succeeixi, el període de lactància podrà estendre's fins que el lactant compleixi 12 mesos.

 

     També és NOVETAT que, en aquests casos, durant el període entre els 9 i 12 mesos del lactant, els progenitors veuran reduït el seu salari en la mateixa proporció que la seva reducció de jornada i per a protegir aquestes situacions, l'RDL 6/2019 estableix les següents mesures:

 1. Es crea la prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant consistent en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

Encara que el dret a aquesta nova prestació es reconeixerà quan tots dos progenitors redueixin la seva jornada per a la cura del lactant, amb la mateixa durada i règim, únicament podrà beneficiar-se un d'ells.
2. A l'efecte del càlcul de la indemnització per acomiadament, per a tots dos progenitors, el salari a tenir en compte serà el que hagués correspost de no tenir reduïda la jornada de treball.
3. S'estén a aquest període la declaració de nul·litat de l'acomiadament del progenitor que s'incorpori al treball després de gaudir de la reducció de jornada. Perquè l'acomiadament pugui considerar-se procedent, l'empresa haurà d'acreditar suficientment que la causa objectiva que sustenta l'acomiadament requereix concretament l'extinció de la persona referida.

 

     La concreció horària de la reducció de jornada dins de la seva jornada ordinària continua corresponent a la persona treballadora. Mancant acord amb l'empresari, les discrepàncies que sorgeixin es resolen a través d'un procediment judicial especial per a l'exercici dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 211 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell web octubre 2020
p1

 

oasispertotlany