Auxiliar de conversa     S'ha acordat recentment crear la categoria professional d’Auxiliar de Conversa en l'actual XI Conveni de la concertada. Aquesta nova catogoria permetrà als centres educatius contractar laboralment a els professionals qualificats per a desenvolupar aquesta funció.
     Les condicions laborals que regiran aquesta relació contractual seran les següents:
 
Nova categoria: "Auxiliar de Conversa"

Salari brut mensual (any 2018):
   -Sou base, 1.121,92 €;
   - Trienni, 28,65 €.
Mensualitats anuals: 14
Jornada:
   - 37,5 h. setmanals, de mitjana;
   - 1.540 h. anuals.

Funcions: 
✓ Reforçar les destreses orals de l’alumnat en la llengua estrangera per la qual s’ha assignat l’auxiliar al centre.
✓ Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua estrangera corresponent.
✓ Realitzar pràctiques específiques de conversa.
✓ Col·laborar amb els docents en la planificació de les activitats del projecte i donar suport ingüístic.

✓ Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen així com del conjunt de països de la mateixa parla.

✓ Donar suport a l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics, especialment material autèntic del seu país d’origen.

✓ Col·laborar en les activitats i els projectes internacionals en les quals participi el centre (GEP, Batxibac, Global Scholars, Erasmus +, eTwinning, intercanvis…)

✓ Ajudar l’alumnat amb relació als mitjans informàtics o audiovisuals en la realització de tasques encaminades a la millora de la llengua oral.

✓ Lliurar, conjuntament amb el seu tutor o tutora, una fitxa didàctica amb la seva activitat per mostrar la seva tasca en el centre.

✓ Altres tasques relacionades amb l’aprenentatge de la llengua estrangera.


No seran funcions de l’auxiliar:


✓ Impartir docència.
✓ Realitzar activitats amb grups d’alumnes sense la supervisió del docent titular.
✓ Substituir el docent quan aquest estigui absent.
✓ Impartir classes de gramàtica de manera sistemàtica.
✓ Elaborar programacions didàctiques o memòries finals del centre.
✓ Avaluar i qualificar l’alumnat de forma sistemàtica.
✓ Entrevistar-se amb els familiars o tutors legals de l’alumnat
✓ Vigilar el pati o el menjador.
✓ Altres activitats i funcions específiques del professorat.

     Les funcions pròpies d’aquests professionals són les que es recullen a la “Guia dels Centres acollidors. Programa d’Auxiliars de Conversa 2018-2019”, publicada pel Departament d’Ensenyament, i en breu es recolliran en el XI Conveni.