fase 1    Avui, dillus 11 de maig de 2020, s'inicia la FASE 1 del desconfinament i FSIE-CAT us facilita un resum amb les principals condicions de mobilitat i activitat que afecten al nostre sector.

- Aplicable a les regions sanitàries de l’Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, des del dia 11 de maig de 2020.

- Les persones amb símptomes, malaltia, aïllament o quarantena per la COVID-19 no poden fer ús de les autoritzacions previstes.

- Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.


Centres educatius, universitats i laboratoris universitaris


- Es podran obrir per a la seva desinfecció i condicionament.
- També per a funcions administratives.
- El director del centre educatiu determinarà el personal necessari per a dur a terme les citades tasques.
- Caldrà garantir la distància física de seguretat de 2 metres i totes les mesures de desinfecció i prevenció que s’apliquen als centres de treball.
 

Mesures d'higiene i/o de prevenció en els centres educatius


• El director del centre educatiu ha d'assegurar les mesures de neteja i desinfecció adequades.
• Organització de la circulació de persones i distribució d'espais garantint les distàncies de seguretat interpersonal.
• Limitar al màxim l'ús de documents en paper i la seva circulació.
• Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris.
• Proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la realització de les seves funcions.


Si un treballador presenta símptomes compatibles amb la malaltia:


- Es contactarà immediatament amb el telèfon 061 o centre de salut corresponent i amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals.
- Sempre que sigui possible, el treballador es col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.