La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament se suma un any més a la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball posant el focus en les problemàtiques que ha posat en relleu la pandèmia mundial. Com a organització compromesa amb la protecció de la salut dels treballadors, FSIE vol aprofitar aquesta data commemorativa per a reivindicar l'adopció de mesures urgents que vinguin a pal·liar les conseqüències derivades de la crisi sanitària i les mesures implantades per a contenir-la.

 

Des que va irrompre com a crisi mundial a principis de 2020, la pandèmia de COVID-19 ha tingut profundes repercussions en tot el planeta incidint en gairebé tots els aspectes del món laboral, des del risc de transmissió del virus fins als relacionats amb les mesures per a mitigar la seva propagació. La reorientació cap a noves modalitats de treball, com la generalització del teletreball, ha ofert moltes oportunitats als treballadors, però també ha plantejat multitud de riscos potencials per a la seva seguretat i salut laboral, principalment psicosocials. Això unit a les quarantenes preventives, el tancament d'aules i la supressió temporal de determinats serveis d'atenció a persones dependents i amb discapacitat ha accentuat la problemàtica de la conciliació de les cures i la vida professional.

 

Per tot això, des de FSIE creiem que és necessari abordar les conseqüències en l'entorn laboral, especialment del sector de l'Educació i Atenció a Persones amb Discapacitat, d'una situació tan inèdita i sense precedents com la viscuda en l'últim any. Sol·licitem, per tant, que s'adoptin mesures urgents respecte a:

 

La regulació del teletreball per a tots aquells treballadors que el realitzin de manera excepcional i la vigilància del compliment per part de les empreses del que s'estableix en l'RD-Llei 28/2020 per a aquesta modalitat, garantint el compliment del seu horari laboral, la posada a la disposició dels recursos que siguin necessaris per a exercir les seves funcions i el respecte al dret a la desconnexió digital.
L'adopció de totes les mesures necessàries perquè els centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat siguin espais segurs davant situacions tan extremes com l'originada per la COVID-19 i la dotació de tots els recursos econòmics i humans necessaris per a això.
La implantació, per part de les administracions públiques i les empreses, de polítiques que facilitin la conciliació laboral i familiar garantint que els treballadors no sofreixin perjudicis laborals ni econòmics a conseqüència de les tasques de cures.
La implementació de la Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit relacionat amb l'estrès laboral, també conegut com a síndrome de burnout, la incidència de la qual s'ha vist incrementada i aguditzada en l'últim any pel confinament i les restriccions, la incertesa i la por al contagi. Haver d'adaptar-se a un mètode de treball més digitalitzat, a les seves exigències tècniques i a nous protocols relacionats amb les mesures higièniques i sanitàries ha afavorit la proliferació en les plantilles de clars símptomes d'esgotament físic, emocional i mental.

 

FSIE, en línia amb la postura de l'Organització Internacional del Treball, insta les administracions públiques i empreses a invertir per a enfortir els sistemes nacionals i empresarials de seguretat i salut en el treball amb la finalitat de fer front a la crisi actual i preparar-nos per a poder anticipar i respondre davant qualsevol altra crisi futura.

 

A més, creiem que aquest dia ha de tenir com a objectiu sensibilitzar a l'opinió pública sobre les malalties laborals i estimular el diàleg sobre la importància de promoure una cultura de la seguretat i salut en el treball que ens asseguri a tots una ocupació digna i lliure de riscos per a la nostra integritat física, emocional i mental.