EL CIC ANUNCIA LES NOVES TAULES DE PONDERACIÓ DE LES PAU 2020

pau 6El CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) ha informat dels canvis que entraran en vigor a les proves d’accés a la universitat de l’any 2020. Aquestes noves ponderacions afectaran l’alumnat que aquest any cursarà primer de batxillerat i, que, al juny o setembre del 2020 realitzaran aquestes proves.


     Els alumnes que comencin segon aquest any no hauran de fixar-se en la nova normativa, ja que, ells formaran part de l’últim grup que realitzarà les PAU amb les ponderacions actuals. Els canvis establerts ja són disponibles a la xarxa per a tothom que vulgui conèixer-los.      

    En el comunicat s’explica i es compara la nova taula de ponderacions amb l’actual. A més a més, es troben noves matèries que ponderen 0,2, per tant els centres no haurien de canviar la seva estructura ni oferta formativa. 

 

 

PUBLICACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR PER AL PROPER CURS 2018-2019

     calendari escolar jpeg  Des de FSIE-CAT us informem que ja s’ha publicat l’ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Us aduntem el calendari en format pdf fent clic a la imatge.

 

Hem de tenir en compte les següents especificacions:
Calendari
Infantil, primària i secundària: les classes començaran el dia 12 de setembre.
Batxillerat i cicles formatius: les classes començaran el dia 14 de setembre.
Formació d'adults: les classes començaran no més tard del 19 de setembre.
Escoles oficials d'idiomes: les classes començaran no més tard del 26 de setembre.
Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional.

Horari a l'educació infantil i primària
Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: entre les 8.30 i les 18 hores.
Segon cicle d'educació infantil i d'educació primària: farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia.

Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d'educació infantil i primària, inclosos els d'educació especial, l'horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h.

Els centres públics d'altres titularitats s'han d'ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d'Ensenyament i la titularitat.

NOVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM. PERMISOS RETRIBUÏTS.

FSIE DEFENSARÀ L’APLICACIÓ MÉS BENEFICIOSA D’AQUESTA SENTÈNCIA PELS PERMISOS ASSENYALATS EN TOTS ELS CONVENIS I EMPRESES D’ENSENYAMENT PRIVAT, CONCERTAT I D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

 

calendariEl Tribunal Suprem en Sentencia a data 13 de febrer de 2018 (Rec. 145/2016) ha establert un nou criteri respecte a la data d’inici de poder gaudir dels permisos retribuïts de matrimoni, naixement de fill i defunció de familiar, quan el fet causant del mateix succeeix en un dia festiu.

La Sentència estableix:
“El dia d’inici per poder gaudir dels permisos quan el fet causant es produeixi en dia firat ha de ser el primer dia laborable que el segueixi

La decisió de la sentència es refereix exclusivament als permisos de:

·        Matrimoni
·        Naixement de fill
·        Defunció de familiar

   Si bé, dels ARGUMENTS JURÍDICS de la sentència pogués desprendre’s una aplicació generalitzada a la resta de permisos, cal ser cauts i valorar cas per cas.

FSIE ES SUMA A LA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L'AUTISME

post autismeEl dia 2 d'abril es celebra el Dia Mundial de l'Autisme amb l'objectiu de conscienciar i de fer visibles a la societat els problemes que fan front cada dia les persones amb TEA.

Sota el lema “Trencant barreres junts contra l'Autisme”, FSIE es suma a aquesta campanya, conscient que la inclusió i participació activa en la societat és un dret fonamental, i mostra així el seu ferm compromís amb l'eliminació de les situacions de discriminació i exclusió social a les quals han de fer front cada dia.

FSIE insta a tots els estaments polítics al fet que s'impliquin i actuïn per aconseguir, entre tots, una societat més inclusiva i accessible, que tingui en compte les necessitats cognitives i sensorials de les persones amb autisme.

#DiaMundialAutismo

 

Documents relacionats:

PDF LOGO Cartell

PDF LOGO Post Facebook

PDF LOGO Post Twitter

FSIE-CAT DEMANA AL SECRETARI GENERAL D’ENSENYAMENT ELS MATEIXOS INCREMENTS SALARIALS QUE ELS DELS FUNCIONARIS PÚBLICS.

Els docents dels centres concertats van patir les mateixes retallades que els funcionaris.


FSIE-CAT ha registrat un escrit davant el Departament d’Ensenyament sol·licitant pel personal docent de centres d'ensenyament concertat l'aplicació dels mateixos increments que s'han pactat pels funcionaris públics pels anys 2018, 2019 i 2020.
                      És a dir, el personal docent de l'ensenyament concertat ha de tenir, almenys, els següents increments salarials:

 Increment  fix

Increment variable

Any 2018

1,75 %Any 2019

2,25 %

més 0,25% variable si el creixement del PIB és igual o superior al 2,5%Any 2020   2 %

- més 1% variable si el creixement del PIB és igual o superior al 2,5%

- i un 0.55% addicional si es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

 

                 FSIE-CAT ha recordat al Secretari General d’Ensenyament que els docents de l'ensenyament concertat van ser objectes de les mateixes retallades que els funcionaris públics en unes condicions de partida clarament inferiors per la pèrdua de poder adquisitiu és major.
                     FSIE-CAT sol·licita que els increments pel 2018 s'estableixen en els Pressupostos Generals de l'Estat o en la normativa que pogués aprovar-se a l'efecte i què s'aconsegueixi amb el Ministeri de l'Educació un acord pel període plurianual fins a l'any 2020 recollint aquests percentatges de pujada de la part fixa i la variable.
                     FSIE-CAT confia en què s'accepti a la brevetat més gran possible aquesta petició absolutament lògica i justa i no siguin necessàries altres mesures.

 

 Carta al Secretari General d'Ensenyament

 Nota de premsa

FSIE-CAT SOL·LICITA QUE COMPUTI EL PERÍODE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL OBLIGATORI EN LA SECCIÓ FEMENINA A EFECTES DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ.

FSIE-CAT SOL·LICITA QUE COMPUTI EL PERÍODE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL OBLIGATORI EN LA SECCIÓ FEMENINA A EFECTES DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ.

 

BordandoEl proppassat dia 22 de març, el sindicat FSIE-CAT va posar en coneixement de l'INSS la greu injustícia i actitud discriminatòria que suposa, la no consideració del període del servei social obligatori portat a terme per les dones entre1937 i 1978 front al servei militar o prestació social substitutòria realitzada pels homes en els mateixos períodes.

El seu compliment, d’entre 3 i 6 mesos de duració segons les èpoques, era obligatori i requisit previ imprescindible per accedir a un lloc de treball en l’administració o qualsevol esfera vinculada a l’Estat, inclús en la empresa privada, així com per a l’obtenció de diferents certificats o carnets. La majoria de les dones concernides - hi havia excepcions per alguns col·lectius - ho realitzaven. El Servei incloïa una prestació social que podia fer-se en hospitals, escoles, orfenats, menjadors infantils, biblioteques o altres centres i fins en les delegacions provincials de les Missions Diocesanes, dependents dels bisbats.

Es va configurar com un deure nacional de les dones de 17 a 35 anys, que mentre el complien es consideraven empleades en el servei immediat a Espanya, amb un règim jurídic equiparable en part al dels homes al servei de les armes, venint a complir, per tant, per a les dones una funció substitutòria del servei militar obligatori dels homes. El període de prestació del servei social obligatori en la Secció Femenina ha de ser considerat a efectes del còmput del període de cotització exigit per a tenir dret a la pensió de jubilació, i en aquest sentit s’ha manifestat la sentència número 1950/2016, de 11 d’octubre, de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que desestima el recurs interposat per el INSS contra la sentència d’instància que reconeix el dret d’una dona a computar el seu pas obligat per la Secció Femenina per accedir a la seva jubilació. Així mateix tenim també la sentència del TSJ d’Extremadura de Setembre de 2014.

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

16

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 240 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell banner febrer 2020
p1

 

oasispertotlany