EN MOTIU DE LES PROPERES ELECCIONS GENERALS DEL 20-N
 
PROPOSTES DE FSIE EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ
 
Des de que el passat 29 de juliol el President del Govern Central, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, ens va anunciar que “com que s’han acomplert els principals objectius que ens havíem marcat per a aquesta legislatura, he decidit convocar eleccions generals el proper 20 de novembre”, el clima preelectoral ha marcat aquests tres mesos la manera de fer de totes les formacions polítiques. Totes elles han estat i encara ho estan, elaborant el seu programa polític de cara a les properes eleccions.
FSIE, com a sindicat majoritari a l’ensenyament privat i concertat, revalida la seva majoria absoluta després de la celebració de les Eleccions Sindicals a l’ensenyament sostingut amb fons públics a les Comunitats de: Aragó, Madrid, C. Valenciana, Castella i Lleó, Castella La Manxa, R. Múrcia i Navarra; A més a més som la primera força sindical a: Andalusia, Galicia, La Rioja i Cantàbria.
FSIE també és sindicat representatiu als convenis d’Ensenyament Privat, Centres d’Educació Infantil, Centres d’Educació Universitària i Col·legis Majors.
Davant les properes eleccions generals convocades el proper 20 de novembre, fem arribar als partits polítics les nostres propostes en matèria d’educació per a que puguin ser incloses en els seus programes electorals.
 
1.- PACTE EDUCATIU
Encara és necessari assolir un Pacte d’Estat en matèria d’educació no universitària que doni estabilitat al sistema i redueixi els elevats índex de fracàs escolar i abandonament.
Límits/condicions mínimes que des de FSIE entenem que s’ha de donar per assolir el Pacte:
-          S’ha de realitzar en el marc de la Constitució Espanyola amb el màxim respecte a la llibertat d’ensenyament establerta a l’article 27.
-          Ha de plantejar mesures concretes que permetin reduir l’alt índex de fracàs escolar i abandonament prematur que tenim al sistema educatiu.
-          El pacte ha de refermar la complementarietat de les dues xarxes, pública i concertada,. Sense que en cap cas es consideri subsidiària a l’escola concertada respecte de l’ensenyament públic.
-          El pacte ha de contemplar la dignificació i el reconeixement dels professionals de l’ensenyament i, en concret, ha d’establir mesures de millora per als docents i el PAS dels centres concertats.
-          El Pacte ha de garantir prou finançament per a poder ser dut a terme.
 
 
2.- FRACÀS ESCOLAR I ABANDONAMENT
 
Es necessita una planificació l’objectiu final de la qual sigui:
-          Reduir el fracàs escolar fins a un màxim del 9%
-          Reduir la taxa d’abandonament escolar fins arribar al 15% el 2015 (Objectiu de la U.E.).
MESURES: En el debat desenvolupat en el darrer intent de consecució d’un Pacte d’Estat per l’Educació, FSIE va elaborar documents d’anàlisi i propostes. Les més significatives per a reduir el fracàs escolar son, per enumerar algunes:
-          Potenciar asignatures instrumentals bàsiques i comuns: matemàtiques, llegua...
-          Fomentar l’autonomia dels centres amb plans específics per a: alumnes amb NEE, alumnes repetidors, alumnes amb un alt nivell de qualificació...
-          Incorporació dels orientadors als nivells d’Infantil i Primària.
 
3.- PROGRAMES DE COOPERACIÓ TERRITORIAL
 
Com a conseqüència del fracàs del Pacte s’arriba a un acord a la Conferència Sectorial per a desenvolupar una sèrie de programes amb finançament del Govern Central i de cada CC.AA.
 Aquests programes no son aplicats als alumnes i famílies de centres concertats de manera generalitzada en tot el territori o es fan de diferents maneres segons dicta cada CC.AA.
Aquesta situació suposa una clara discriminació.
FSIE ha demanat al Ministeri que se’ns digui el grau d’aplicació de cada programa i el detall de la seva aplicació per saber la seva afectació a centres públics i concertats.
4.- REIAL DECRET DE CONCERTS
 
Va ser tramitat per la via urgent fa més d’un any i encara no ha estat publicat.
Va ser negociat amb el sector, i es van arribar a acords puntuals, però no sabem qué ha estat modificat a posteriori.
Per a FSIE:
-          És la norma bàsica i ha de ser millorada, prèvia negociació i ampli pacte amb el sector, després de l’experiència acumulada en 25 anys.
-          El concert és el sistema més transparent i avançat de control dels fons públics assignats a centres concertats. Per un altre cantó, ha permès millorar les condicions laborals dels professors: pagament delegat, recol·locació...
 
Aportacions de FSIE:
 
-          Gratuïtat de PCPI (ensenyament obligatori)
-          El concert educatiu no només ha de tenir per objectiu la gratuïtat sinó que el seu objecte de ser és possibilitar la lliure elecció de centre en igualtat de condicions.
-          - La renovació dels concerts ha de ser automàtica i indefinida sempre i quan s’acompleixin els requisits.
-          La programació de la xarxa de centres ha d’atendre les necessitats d’escolarització que s’han de basar en la demanda de les famílies i en l’existència de centres mantinguts amb fons públics. Les administracions educatives hauran de considerar els diversos condicionants de l’oferta educativa: desenvolupament demogràfic d’una zona i demanda de places escolars i d’ensenyaments.
-          Els concerts educatius responen a un dret constitucional per la qual cosa no han de quedar supeditats a la “disponibilitat pressupostària” de les administracions.
 
5.- PROFESSORAT I PAS DELS CENTRES CONCERTATS.
Mesures mot concretes per acabar amb la reiterada discriminació que suporta el professorat dels centres concertats:
-          Desenvolupament d’un pla pautat, concret i detallat d’equiparació retributiva per a tot l’Estat, vinculat al creixement econòmic explicitat a la LPGE.
-          Augment de la ràtio professor/aula que permeti la reducció de la càrrega lectiva.
-          Potenciació de l’activitat tutorial.
-          Reconeixement de la funció directiva.
-          Pla de formació del professorat plurilingüe mitjançant beques que possibilitin la immersió lingüística.
-          Pla de formació docent que fomenti la col·laboració entres les administracions i les universitats públiques i privades. Accés en igualtat de condicions de tot el professorat als centres de formació de professors.
-          Pla de foment de l’autoritat del professorat sense discriminació jurídica entre públics i concertats.
 
Millores de les condicions del PAS:
 
-          Separació del seu salari en el mòdul de concert i aplicació de pagament delegat.
-          Confecció d’un pla de plantilles mínimes necessàries en un centre educatiu.
 
6.- MESA DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT I COMISSIÓ PER A L’ANÀLISI DEL MÒDUL ECONÒMIC DEL CONCERT
Dotar de més contingut a la Mesa de la Concertada i que sigui el fòrum de diàleg i de negociació que demanem.
La Comissió d’anàlisi del mòdul de concert ha d’acabar els seus treballs establin el cost del lloc escolar i un pla plurianual per assolir el finançament adequat dels centres concertats en els PGE i en els pressupostos de les CC.AA.
7.- LLIBERTAT D’ELECCIÓ: INFANTIL, BATXILLLETA I DIFERENCIADA.
-          Concerts en 3-6 anys
-          Convenis en 0-3 anys
-          Augmentar les unitats concertades a on hi hagi demanda i possibilitats
-          Concert del batxillerat
-          Problemes estructurals i de treball en el sector amb un batxillerat de 3 anys en relació amb el seu lligam amb la ESO
-          Manteniment dels concerts als centres d’educació diferenciada
-          Facilitar la creació de centres concertats.