1. Objecte de la convocatòria - Es convoquen els següents ajuts:
 
a) Ajuts directes per l'alumnat, incloent l'afectat per TDAH que requereixi per un període de la seva escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
 
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
 
  2. Beneficiaris:

  L'alumnat que presenta nee derivades de discapacitat o trastorn de conducta greu. 

  

  3. Requisits:

 

  • Certificat de disminució.
  • Tenir 2 anys abans del 31 de desembre de 2012. Excepcionalment, i degudament justificat es valorarà en cada cas.
  • Estar escolaritzat en un centre específic, en una USEE o en una escola ordinària que tingui escolaritzats alumnes amb necessitats educatives    especials.
  • Estar cursant els següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, secundaria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics i professionals, programes de qualificació professional inicial o programes de formació per a la transició a la vida adulta.
  • Certificat de família nombrosa (per obtenir el subsidi).
 
  4. Llindars renda i patrimoni:

 

      D'acord amb el Reial Decret 609/2013, de 2 d'agost, es tindran en compte els ingressos de la família i el seu patrimoni (adjuntem document).
 
  5. Classes d'ajuts i quanties:

 

·           Ensenyament: fins 862€
·           Transport escolar: fins 617€
·           Menjador escolar: fins 574€
·           Residència escolar: fins 1.795€
·           Transport per a trasllat de cap de setmana d'alumnes interns en CEE: fins 442€
·           Transport urbà:  fins 308€
·           Llibres i materials:
 
·         Ensenyament primari, secundari obligatori i formació transició vida adulta: fins a 204€
 
·         Ensenyament postobligatori: fins 105€
 
·         Reeducació pedagògica o del llenguatge: fins 913€
 
 Aquests ajuts hauran d'anar acompanyats d'un informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica.
 
5.1  Els subsidis per nee derivats de discapacitat o trastorns de conducta només s'atorgaran per als conceptes de transport interurbà o urbà i menjador.  
5.2 Els ajuts per ensenyament tenen per objecte el pagament de les despeses de la inscripció i l'assistència de l'alumnat al centre.
5.3 Aquests ajuts seran incompatibles amb d'altres ajuts que tinguin la mateixa finalitat.
5.4 Els ajuts de residència seran incompatibles amb els ajuts de transport escolar i menjador.
 
 

 

6. Model de sol·licitud i documentació a presentar:

 

6.1 Tant les sol·licituds per als ajuts com les de subsidi, s'hauran de complimentar mitjançant:
 
  •  formulari accessible per Internet en l'adreça www.mecd.gob.es 
  •  o a través de la seu electrònica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:https://sede.educacion.gob.es en l'apartat "Trámites y servicios" (també per  a les escoles que sou de Barcelona Ciutat, d'acord amb les instruccions del Consorci d'Educació de Barcelona).
 
         En el cas que el sol·licitant no tingui signatura electrònica, es podrà complimentar el procés a través de la pàgina web, imprimir el model de sol·licitud en format pdf i presentar-lo amb la seva signatura i la de la resta de membres computables de la família en algun dels llocs previstos i en el termini indicat en l'article 10.3 de la Resolució. 
 
6.2 Els sol·licitants que tinguin dret a algunes deduccions hauran d'adjuntar la documentació que ho acrediti.
6.3 Els pares, tutors o representants legals podran autoritzar als director del centre perquè aquest percebi l'ajut a través del compte corrent del centre (per escrit en l'espai de l'imprès de la sol·licitud).
 
 
7. Lloc i terminis de presentació de sol·licituds:

 

         D'entrada s'haurà de fer tot el procediment de manera telemàtica, però els sol·licitants que no disposin de signatura electrònica, podran presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació corresponent, en el centre docent en el que vagin a seguir els estudis durant el curs acadèmic 2013-2014. L'odre recull la possibilitat de presentar les sol·licituds als Serveis Territorials d'Ensenyament corresponents i/o al Consorci d'Educació de Barcelona (pels CEE de la Ciutat de Barcelona) (Art. 10 nº 5).
 
 

 

         La data màxima per fer arribar tota la documentació serà el 30 de setembre de 2013 (aquest inclòs).

 

         Per a obtenir informació de l'estat de la tramitació del procediment, es podrà consultar la direcció electrònica:              https://sede.educacion.gob.es
 
 
8. Control sobre el compliment de la finalitat dels ajuts:

 

8.1 Finalitzada la convocatòria, la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions remetrà a tots als centres docents una relació dels alumnes amb el tipus d'ajut i la quantia concedida.
8.2 Els centres docents hauran de verificar que aquests alumnes hagin aplicat la subvenció per a la finalitat per a la qual va ser concedida.
 
 
9. Justificació de la recepció dels ajuts:

 

           Els directors del centre que hagin estat perceptors d'algun ajut, en el termini  de 15 dies, hauran de certificar davant els òrgans corresponents (art. 16 de la Resolució), la recepció de l'ajut amb el model annexat a aquesta ordre.
 
10. Adjuntem:
 
Model de sol·licitud ajuts disponible on-line: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/seleccionarConvocatoria.jjsp 

 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 214 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany