Noves mesures en relació a la jubilació parcial i a la jubilació anticipada

  

nova jubilació parcial

              El proppassat 16 de març, es va publicar al BOE el  Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, que havia estat aprovat al Consell de Ministres el dia abans.
       Aquest Reial Decret Llei (RD-L) contempla una sèrie de mesures, dirigides bàsicament a l’àmbit de la Seguretat Social on la jubilació és el principal apartat.
           Com ja sabeu, l’any 2013 ha entrat en vigor la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, que modifica substancialment el règim de la jubilació vigent fins al moment. L’entrada en vigor d’alguns dels preceptes d’aquesta llei van estar suspesos durant tres mesos pel Reial Decret Llei 29/2012, de 29 de desembre, de manera que no seria fins al dia 1 d’abril de 2013 que entrarien en vigor totes les modificacions previstes a la llei 27/2011.
           Ara, el RD-L 5/2013 permet, a partir del proper 1 d’abril de 2013, l’aplicació d’aquelles mesures suspeses, però aprofita per revisar i canviar alguns continguts de la llei 27/2011. Podeu accedir al resum fent click a la imatge que acompanya aquest article.
           Entre altres aspectes, aquest nou reial decret, al seu capítol II, modifica la regulació de la jubilació anticipada i de la jubilació parcial, tot alterant les previsions que, conforme la Llei de reforma de les pensions, van haver d'entrar en vigor el passat dia 1 de gener de 2013, i l'aplicació de les quals va ser suspesa durant 3 mesos, alhora que introdueix regles transitòries no previstes fins ara per a l'aplicació de la jubilació parcial. 

 

                                                    El Consell Escolar de l'Estat aprova una esmena de FSIE

                                              per a que hi hagi un Estatut Docent per a tots.

 

El Consell Escolar de l’Estat ha procedit a realitzar l’informe preceptiu sobre l’avantprojecte de la LOMCE.
FSIE ha presentat diverses esmenes de gran importància i un gran nombre d’aquestes han estat aprovades.
 
FSIE, l’únic sindicat representant del professorat de l’ensenyament privat i concertat en la Permanent del Consell Escolar de l’Estat, va presentar a aquesta comissió l’esmena que tot seguit es reprodueix literalment i que ha estat aprovada tant per la Permanent com pel Ple i que ha estat remesa juntament amb la resta de l’Informe al Ministeri d’Educació.
 
L’esmena de FSIE proposa.
 
ESTATUT DOCENT
 
FSIE proposa i s’accepta la supressió, en el text de l’avantprojecte de la LOMCE, de la paraula “pública” a partir de la motivació que s’exposa.
 
Text de l’Avantprojecte i modificació proposada:
 

 

“Per assolir aquesta fita, revestirà així mateix una especial importància la futura llei de l’estatut de la funció pública docent, i que té com a objectiu principal la necessària dignificació d’aquesta professió, i que regularà elements nuclears entre els que destaquen l’accés a la funció pública docent, la carrera, la previsió de llocs de treball, els drets i deures, la formació dels professorat, o la necessària consolidació i renovació de l’autoritat del professor, entre d’altres.”

 

 
Des de FSIE-CAT demanem que es modifiqui l'Avantprojecte de la LOMCE i permetin que tots els docents tinguem el mateix ESTATUT.
 
 
LLUITA PEL RECONEIXEMENT QUE ET MEREIXES
 
Per un ESTATUT DOCENT per a tots
 
Manifest  
 
 
L’avantprojecte de la LOMCE presentat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, diu textualment:
 
“Per assolir aquest fi, revestirà també especial importància la futura llei de l’estatut de la funció pública docent,on l’objectiu principal ha de ser la tan necessària dignificació d’aquesta professió, i que regularà elements nuclears entre els quals destaquen l’accés a la funció pública docent, la carrera, la provisió de llocs de treball, els drets i deures, la formació del professorat, o la necessària consolidació i ratificació de l’autoritat del professor, entre d’altres.”
 
L’exercici de la docència no és patrimoni d’uns docents determinats. Està per sobre del tipus de centre en què es desenvolupa la professió.
 
La docència és una elecció de milers de professionals que després porten a efecte en diferents centres.
 
L’administració i els partits polítics han de contribuir a dignificar la figura del docent i a prestigiar la professió davant la societat.
 
Reconeixent les peculiaritats que als docents ens afecten depenent de la titularitat del centre on treballem (públic, concertat, privat, cooperativa, ...), hi ha qüestions totalment comuns i que ens afecten a tots.
 
Per això ha d’haver un sol ESTATUT DEL DOCENT.
 
Un Estatut que parli de formació, de drets i deures dels professionals de la docència, de la carrera professional, de l’autoritat del docent,...
 
L’avantprojecte de la LOMCE exclou d’aquesta possibilitat a milers de professionals com si no existissin, com si haguessin docents de primera i segona categoria, com si uns mereixessin el reconeixement i suport de les administracions, i altres no.

Demanem al Govern, als partits politics que modifiquin l’Avantprojecte de la LOMCE i permetin que tots els docents tinguem el mateix ESTATUT sense perjudici que es puguin reconèixer en el document determinades peculiaritats en relació al sector en què es treballa. 

 

Mou-te i signa el manifest aquí:    RECOLZO EL MANIFEST

 

 

 

DOGC 5725 RESOLUCIÓ EDU/2962/2010, de 14 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

DOGC 5714

RESOLUCIÓ EDU/2877/2010, de 18 d’agost, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre d’educació infantil privat Sagrada Família, de Cervera

DOGC 5722

RESOLUCIÓ EDU/3021/2010, de 16 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l’any 2010.

Podem consultar el document complet

 Disposicions SETEMBRE

 

 

 

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 12 convidats/des i cap membre en línia

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany