Noticies

LLUM VERDA AL NOU PERMÍS DE PATERNITAT

   Permiso Paternidad  Finalment, la Diputació Permanent de Congrés dels Diputats ha convalidat el “Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació”, consegüentment, totes les seves mesures ja són definitives.

 

     Entre les mesures aprovades es troba el nou permís per naixement i cura del menor per a tots dos progenitors que equipara de forma progressiva la seva extensió fins a les 16 setmanes i es fa efectiu des del dia 1 d'abril després de la seva validació definitiva en el Congrés.

 

 1.Condicions
-S'equipa la durada de la suspensió del contracte de tots dos progenitors, a partir de l'1 de gener de 2021, a 16 setmanes.
-En tots dos casos, les 6 setmanes immediatament posteriors al part, resolució judicial o decisió administrativa (en adopció o acolliment), són de gaudi obligatori, ininterromput i a temps complet.
-La resta del descans podrà gaudir-se, a temps complet o parcial, entre la finalització de les setmanes obligatòries i el compliment dels 12 mesos d'edat del fill però, en tot cas, haurà de gaudir-se per períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, comunicant-se a l'empresa, amb una antelació mínima de 15 dies.
-És un dret individual de cada progenitor, per la qual cosa no és possible transferir el seu gaudi a l'altre progenitor.
-Si s'optés per un gaudi interromput, l'abonament de la prestació de cada període es produirà quan s'esgoti el gaudi total d'aquests, mentre l'entitat gestora no realitzi els desenvolupaments informàtics necessaris (LGSS Disp.Trans.32a).
-Es pot continuar avançant el gaudi un màxim de 4 setmanes anteriors al part o a la resolució judicial en cas d'adopció internacional.
-La durada del permís també contínua ampliant-se en els casos de part prematur amb falta de pes o quan el nounat necessiti hospitalització després del part per més de 7 dies (s'amplia en tants dies com duri l'hospitalització del nounat, amb un màxim de 13 setmanes), discapacitat del menor (1 setmana més a cada progenitor) i naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple (1 setmana més per a cada progenitor).
-La total equiparació en la durada del permís per a tots dos progenitors, comporta l'eliminació del permís retribuït per naixement, previst per al treballador en l'Estatut dels Treballadors (37.3.b).

 

2.Període transitori
-Els NAIXEMENTS produïts a partir de l'1 d'abril de 2019, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudeixi d'un permís de 8 setmanes, de les quals les 2 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda i immediatament després del part. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 4 setmanes.
-Els NAIXEMENTS produïts a partir de l'1 de gener de 2020, donaran dret al fet que el progenitor diferent de la mare biològica gaudeixi d'un permís de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres han de gaudir-se de forma ininterrompuda i immediatament després del part. La mare podrà continuar cedint fins a un màxim de 2 setmanes.
-L'ADOPCIÓ, guarda o acolliment, a partir de l'1 d'abril de 2019, concedeix a cada progenitor una suspensió de 6 setmanes, de gaudi obligatori i a temps complet després de la resolució judicial o administrativa. A més, disposaran en comú de 12 setmanes de gaudi voluntari, de les quals cada progenitor pot gaudir individualment un màxim de 10 setmanes.
-L'ADOPCIÓ, guarda o acolliment, a partir de l'1 de gener de 2020, permetrà que cada progenitor continuï gaudint d'un període de suspensió de 6 setmanes, de gaudi obligatori i a temps complet després de la resolució judicial o administrativa, però disposaran en comú d'un total de 16 setmanes de gaudi voluntari, de les quals cada progenitor podrà utilitzar individualment un màxim de 10 setmanes.
-Fins a la total equiparació dels períodes de suspensió de tots dos progenitors en 2021, continuaran aplicant-se les normes vigents relatives al gaudi del permís per l'altre progenitor (per cessió o defunció) o al gaudi compartit del permís, amb els límits establerts per a cada any del període transitori.

NOU PERMÍS PER CURA DEL LACTANT

Lactante     El “RDL 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació”, redefineix el conegut permís per lactància per a estendre la responsabilitat en la cura del lactant a tots dos progenitors. Es reforma l'article 37 ET modificant la causa que motiva aquest permís i canvia la denominació d'aquest dret, que passa a dir-se PERMÍS PER CURA DEL LACTANT.

 

     Com fins ara, es reconeix en favor de les persones treballadores el dret a una hora d'absència al treball, divisible en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que compleixi 9 mesos. Aquest dret continuarà podent substituir-se per una reducció de jornada, en mitja hora, amb la mateixa finalitat, o acumular-se en jornades completes quan així s'acordi amb l'empresa o es prevegi en la negociació col·lectiva.

 

     La principal NOVETAT en aquest dret consisteix en que el permís podrà ser gaudit per tots dos progenitors, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor. Quan així succeeixi, el període de lactància podrà estendre's fins que el lactant compleixi 12 mesos.

 

     També és NOVETAT que, en aquests casos, durant el període entre els 9 i 12 mesos del lactant, els progenitors veuran reduït el seu salari en la mateixa proporció que la seva reducció de jornada i per a protegir aquestes situacions, l'RDL 6/2019 estableix les següents mesures:

 1. Es crea la prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant consistent en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

Encara que el dret a aquesta nova prestació es reconeixerà quan tots dos progenitors redueixin la seva jornada per a la cura del lactant, amb la mateixa durada i règim, únicament podrà beneficiar-se un d'ells.
2. A l'efecte del càlcul de la indemnització per acomiadament, per a tots dos progenitors, el salari a tenir en compte serà el que hagués correspost de no tenir reduïda la jornada de treball.
3. S'estén a aquest període la declaració de nul·litat de l'acomiadament del progenitor que s'incorpori al treball després de gaudir de la reducció de jornada. Perquè l'acomiadament pugui considerar-se procedent, l'empresa haurà d'acreditar suficientment que la causa objectiva que sustenta l'acomiadament requereix concretament l'extinció de la persona referida.

 

     La concreció horària de la reducció de jornada dins de la seva jornada ordinària continua corresponent a la persona treballadora. Mancant acord amb l'empresari, les discrepàncies que sorgeixin es resolen a través d'un procediment judicial especial per a l'exercici dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

FSIE INSTA A LA SOCIETAT A DERROCAR BARRERES EN EL DIA MUNDIAL DE L'AUTISME

      Cartel A3 Dia Mundial autismeLa Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament es suma un any més a la celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. Amb aquesta iniciativa promoguda per les Nacions Unides es pretén conscienciar a la societat sobre les problemàtiques que afronten les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).

      Amb la campanya “Derroquem junts les barreres”, FSIE vol dirigir un missatge clar i contundent fent una crida al compromís individual i col·lectiu en la construcció d'una societat accessible i sostenible en la qual les persones amb autisme puguin portar una vida plena i gratificant com a part integrant d'aquesta.

      Per a això considerem fonamental que tant les administracions públiques com els agents socials i polítics situin les necessitats de les persones amb TEA entre les seves principals prioritats com ja va fer la comunitat internacional en elaborar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

     FSIE, en aquest sentit, es suma a les Nacions Unides en la seva petició de millorar l'accés a les tecnologies de suport, com a instrument indispensable per a reduir i eliminar barreres. Actualment el seu alt cost, i la consegüent manca de disponibilitat, la poca conscienciació sobre el seu potencial i encara més escassa formació sobre el seu ús dificulten enormement la plena participació de les persones amb TEA en les seves comunitats tant en el terreny econòmic i polític com en el social. Des del seu àmbit d'actuació, FSIE reafirma el seu compromís de continuar treballant per la igualtat, l'equitat i la inclusió total d'aquest col·lectiu en la nostra societat.

Documents relacionats:

Cartell_A3_Dia Mundial Autisme.pdf

FSIE DEFENSA LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES COM A PRINCIPI FONAMENTAL D'UNA SOCIETAT SOSTENIBLE, IGUALITÀRIA I INCLUSIVA

Cartel Dia Internacional de la Mujer CAT     Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, el pròxim 8 de març, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament reivindica, un any més, la IGUALTAT REAL I EFECTIVA entre dones i homes com a eina i principi fonamental per a aconseguir una societat sostenible, igualitària i inclusiva en la qual no existeixi cap mena de discriminació o injustícia de gènere.

 

     FSIE, ferm defensor del diàleg i el consens com a motors del canvi, dóna suport a totes aquelles iniciatives i propostes orientades a aconseguir la igualtat de drets entre dones i homes i l'eliminació de la bretxa salarial i els mal definits, per la seva solidesa en la realitat, com a sostres de cristall.

 

     L'objectiu fonamental per a FSIE és l'eradicació de tota mena de discriminació o violència de naturalesa masclista, que s'agreuja, àdhuc més si cap, en els col·lectius més vulnerables com són les dones amb discapacitat i en risc d'exclusió. L'educació és el millor instrument per a eliminar la violència de gènere i la discriminació i els professionals hem de contribuir amb generositat i compromís a aquest necessari objectiu treballant i educant en la igualtat.

 

     Per al pròxim dia 8 de març, FSIE no convoca ni s'adhereix a cap dels manifestos que criden a la vaga general. Com a sindicat majoritari en l'educació concertada, privada i d'atenció a les persones amb discapacitat, no podem compartir espai ni missatges amb altres organitzacions que defensen en els seus textos de convocatòria una educació única, pública i laica, excloent a les més de 200.000 dones i homes que componen el nostre sector i els interessos del qual representem. No obstant això, com no pot ser d'una altra forma, respectem la llibertat de les nostres afiliades i afiliats per a decidir secundar o no la convocatòria de vaga de manera coherent als seus principis i ideals democràtics.

ELS COMPANYS DE FSIE-CV ARRIBEN A DOS GRANS ACORDS AMB LA CONSELLERIA

Acords comunitat valenciana

On negocia FSIE. milloren les condicions per a la concertada
 

     Els companys de FSIE-CV han assolit dos grans acords amb la Conselleria d’Educació i els docents de la concertada de la Comunitat Valenciana tindran 6 setmanes de permís de paternitat com ja disposen des de fa temps els docents de la pública.
    Per altra banda, durant l’actual any 2019 i durant el 2020 l’administració autonòmica assumirà les extracotitzacions dels que es vulguin jubilar parcialment i també dels seus rellevistes.
 
Més informació a: https://n9.cl/qfIo (EUROPA PRESS. València, 8 de febrer).

 

 

FSIE-ILLES BALEARS VALORA POSITIVAMENT ELS AVANÇOS EN LA MESA DE CONCERTADA QUE VA RECOLLIR LA PRÒRROGA DE LA JUBILACIÓ PARCIAL I LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LECTIVA A SECUNDÀRIA

millores balearsFSIE va assistir el proppassat 30 de gener a la convocatòria de la Mesa de l'Educació Concertada de les Illes Balears en la qual s'han produït diversos anuncis positius en relació als treballadors amb pagament delegat i a l'atenció de l'alumnat amb necessitats especials.
1. Pròrroga de la jubilació parcial
A partir de les peticions fetes per les diferents organitzacions sindicals durant aquests últims mesos, la Conselleria d’Educació ha anunciat que durant els pròxims tres anys (2019, 2020 i 2021) assumirà els costos de la jubilació parcial dels docents en pagament delegat de l'escola concertada. L'única condició que posa l'administració és un percentatge fix de reducció de jornada del 50%. Així i tot, els que accedeixin a la jubilació parcial en aquests tres anys -nascuts a partir de 1958- ho faran amb les condicions que marca la nova llei en vigor.

FSIE LLANÇA LA SEVA CAMPANYA A FAVOR DE L'ESCOLARITZACIÓ 2019 EN CENTRES CONCERTATS DEFENSANT LA LLIBERTAT D'ELECCIÓ DE LES FAMÍLIES

Cartel A3 CON
TRIA EL MILLOR PER AL VIATGE DE LA SEVA VIDA

 

       Un any mes FSIE-CAT es posa en contacte amb vosaltres, membres del Claustre de Professors, per a mostrar-vos el nostre compromís amb la Campanya d'Escolarització per a aquest pròxim curs 2019/2020. Conscients que és un moment important volem, en defensa dels nostres llocs de treball, que aquest procés es caracteritzi pel respecte a la llibertat d'elecció que les famílies tenen en relació a l'educació dels seus fills, podent apostar per un centre concertat amb professionals compromesos i qualificats.

 

        Per això, i perquè estem convençuts que aquesta llibertat significa poder triar un centre concertat com a opció de formació, on és indubtable la vàlua dels professionals que dia a dia treballem en ells amb l'objectiu d'oferir una educació de la màxima qualitat, us remetem aquests materials amb els quals volem transmetre aquest missatge a tota la societat.

 

        Com sempre, us convidem a col·laborar en la seva difusió i ens posem a la vostra sencera disposició.

 

Material difusió campanya 2019

Cartell campanya escolarització 2019 per imprimir
Post per al Facebook campanya d'escolarització 2019
Post per al Twitter campanya escolarització 2019

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE GUARDERIA O CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Guarderia    Amb la publicació de la llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 quedava establerta una nova deducció addicional a l'existent per maternitat per a tots aquells treballadors que haguessin incorregut al llarg de l'any en despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Aquesta deducció, de fins a 1.000 euros, podrà incloure's en la quota diferencial de l'IRPF en presentar la declaració de 2018, entre els mesos d'abril i juny d'aquest any.

 

    Aquesta mesura implica una nova obligació per a aquests centres que han de fer una declaració informativa a l'Agència Tributària sobre els imports abonats per les famílies. El passat 27 de desembre de 2018 es publicava en el BOE l'ordre del 21 de desembre de 2108 del Ministeri d'Hisenda (Agència Estatal de l'Administració Tributària -AEAT-) per la qual s'aprova el nou model 233 “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats", ordre en la qual s'estableix no només el model sinó també, el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació.

 

Les principals característiques necessàries per a l'emplenament del model 233 són les següents:

 

Obligats a presentar el model: Guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.
Forma de presentar-ho: Electrònicament per Internet.
Termini de presentació: El mes de gener de cada any, excepcionalment per a l'any 2018 es prolonga fins al 15 de febrer de 2019.
Beneficiaris: Mares amb fills menors de 3 anys inscrits en la guarderia o centre d'educació infantil. Quan el menor compleixi tres anys en l'exercici, el dret s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
Despeses deduïbles: Per despeses de custòdia s'han d'entendre les quantitats satisfetes a guarderies i centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència en horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts.
Import de la deducció: L'import màxim és de 1.000 euros anuals (83,33 euros mensuals). El límit per cada fill serà la menor d'aquestes quantitats:
  • Les Cotitzacions a la Seguretat social i Mutualitat reportades en cada període amb posterioritat al naixement o adopció (sense tenir en compte les possibles bonificacions).
  • L'import total de la despesa efectiva no subvencionada pagat en aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill.
Informació a recollir:
- Dades identificatives de la guarderia o centre d'educació infantil.
- Autorització del Centre expedida per l'Administració Educativa competent.
- Nom i cognoms del menor i, si escau, NIF.
- Nom, cognoms i NIF de progenitors, tutors o persones que tenen al menor en acolliment.
- Mesos en què el menor hagi estat inscrit en la guarderia o centre educatiu en qüestió (per mes complet).
- Despeses anuals pagades a la guarderia o centre d'educació infantil en relació amb el menor.
- Imports subvencionats corresponents a les despeses referides en el punt anterior.
Documents relacionats:

Termes i condicions petició informació periòdica email

Aquest servei és gratuït i no compromet en cap cas a afiliar-se al sindicat. En breu, començaràs a rebre informació sobre les novetats, publicacions i esdeveniments que, com a treballador/a de l’ensenyament privat, privat/concertat i de l'atenció a la diversitat funcional, més t’interessen. Normalment enviem un mail informatiu cada dues o tres setmanes. Si en un futur volguessis prescindir d’aquest servei només ens ho has de comunicar a l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

FSIE-CAT  incorporarà a la seva base de dades la informació complimentada. Les dades personals estan totalment protegides segons la normativa vigent. L’usuari podrà exercir, en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals a la següent adreça: FSIE  C/ Bravo Murillo, 305. 1º izda. 28020 Madrid. L’entrega d’aquest document a FSIE suposa la seva autorització per al tractament automatitzat de les dades contingudes al formulari, així com a la cessió a altres organismes de l’estructura interna del Sindicat. La finalitat d’aquestes dades és la de recolzar la gestió dels serveis així com la tramesa d’informació professional, i en aquest sentit el signant atorga el seu consentiment expresament (D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i a la legislació vigent).

FSIE-CAT LLUITA AMB FERMESA PER LA LLIBERTAT D'ENSENYAMENT


 
 
FSIE-CAT
 
 
LLUITA AMB FERMESA
 
PER MANTENIR L’ACTUAL FEBLE I TRENCADISSA
 
LLIBERTAT D’ENSENYAMENTØEl Parlament va rebutjar el dia 30 d'octubre una Proposició de llei del Grup Parlamentari Socialista que pretenia la modificació de la LEC.

ØL’ Assemblea Groga del Maresme presenta, amb el suport de diferents col·lectius, la  Iniciativa Legislativa Popular ILP Per una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya” que aposta per l’eliminació dels concerts educatius.

       FSIE-CAT considera molt greu que propostes com la del PSC i la ILP, a més de trencar el consens assolit que tant va costar en la configuració de la LEC, tinguin al punt de mira la disminució progressiva, fins a la seva eliminació total, de l'Ensenyament Concertat i, per tant, de la pluralitat de centres, la llibertat d'elecció i com a conseqüència immediata:

 

                    - la inestabilitat normativa,

                                           - la inestabilitat del sector de la Concertada

- i, consegüentment, la inestabilitat dels seus professionals.

 

 

POSICIONAMENT DE FSIE-CAT


FSIE-CAT REBUTJA AQUESTS INTENTS QUE NOMÉS ACONSEGUEIXEN DESESTABILITZAR I VAN EN CONTRA DELS PRINCIPIS DE LA LLIBERTAT D'ENSENYAMENT I, UN COP MÉS, INTENTEN QUE LA POLÍTICA ES COLI A L'ESCOLA, EN LLOC DE SUMAR ESFORÇOS PER A QUE L'ESCOLA ASSOLEIXI UN MARC ESTABLE EN EL QUAL, ENTRE ALTRES ASPECTES, PUGUI EDUCAR CIUTADANS RESPONSABLES I COMPROMESOS AMB LA SOCIETAT.

FSIE-CAT, ENFRONT D’AQUESTA CATARSI ALLIBERADORA D’INTENCIONS, CREU NECESSARI I POSSIBLE ARMAR-SE DE VALOR, RESPONSABILITAT I PROFESSIONALITAT I ACONSEGUIR QUE ES MANTINGUI LA PLURALITAT DE CENTRES I, PER FI, AMB LA LLEI I ELS ACORDS I TRACTATS INTERNACIONALS DEL NOSTRE COSTAT, ALCEM LA VEU I TOT ALLÒ QUE SIGUI NECESSARI (LÒGICAMENT DINS D'UN ESTAT DE DRET) PER MANTENIR LA NOSTRA FEBLE I TRENCADISSA LLIBERTAT D'ENSENYAMENT.