Noticies

FSIE-CAT DEMANA LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER BARGALLÓ

Cartell dimissió Bargalló FSIE CAT 29 05 20

FSIE-CAT DEMANA LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER BARGALLÓ

Cartell dimissió Bargalló FSIE CAT 29 05 20 rev

FSIE-CAT valora molt negativament la gestió realitzada pel conseller Josep Bargalló en la reobertura dels centres educatius i demana la seva dimissió.


      Creiem que els sindicats teníem molt a dir en el disseny del Pla d’Obertura de Centres presentat unilateralment pel Departament d’Educació, fet que ha provocat que el conseller no hagi aprofitat l’experiència i sentit comú dels qui treballem dia a dia en els centres educatius. 

      Estem convençuts, i així el temps ho dirà, que obrir els centres aquest dilluns 1 de juny posarà en risc a tota la comunicat educativa; docents, PAS, alumnes i les seves famílies. Les treballadores i treballadors dels centres no han estat formats en prevenció de riscos laborals en relació al Covid-19.

     Al mateix temps, els centres no han tingut temps d’adaptar els seus Plans de Prevenció amb el corresponent assessorament expert ni tampoc s’han pogut aprovar pels representants dels treballadors. No entenem perquè no s’han realitzat els tests i proves necessàries per al Covid-19 a les treballadores i treballadors i als alumnes dels centres: no és suficient amb signar una declaració responsable. 

 

 

Documents relacionats:

PDF LOGONota de premsa

FSIE POSA ÈMFASI EN LA IMPORTANT LABOR EDUCATIVA DE L'ETAPA D'INFANTIL AMB LA SEVA CAMPANYA D'ESCOLARITZACIÓ

Cartel A3 Centre Privat     Amb la tornada gradual a la normalitat i coincidint amb la reobertura esglaonada dels processos d'escolarització en les Comunitats Autònomes, FSIE ha llançat un any més la seva Campanya d'Escolarització en centres privats d'Educació Infantil, de 0 a 3 anys, amb l'objectiu de mostrar el seu suport tant als professionals i centres com a la llibertat d'elecció de les famílies.
     Sota el lema “La importància dels primers passos”, FSIE vol també posar especial èmfasi en la rellevància que aquesta etapa té en el desenvolupament i en el futur dels més petits.
     L'actual crisi sanitària ha posat en relleu el paper essencial de l'Educació Infantil com a servei fonamental i d'indubtable valor a la societat per al desenvolupament dels nens i la conciliació de la vida familiar.
    Des de FSIE, volem aprofitar l'oportunitat per a, una vegada més, sol·licitar al Govern i a les Administracions Públiques que reconeguin la seva funció educativa, més enllà del seu caràcter assistencial, i que adoptin les mesures que siguin necessàries per a pal·liar els efectes de la crisi per coronavirus i garantir la continuïtat dels centres, així com tots els seus llocs de treball.
    En data d'avui l'impacte en les plantilles, compostes per dones en més d'un 90%, ha estat demolidor amb milers d'acomiadaments i afectades per ERTOS sense que hagi estat beneficiari específic de cap de les mesures econòmiques aprovades fins ara.
    FSIE vol a més reconèixer i agrair als professionals que exerceixen la seva labor en aquests centres el seu compromís i implicació per a oferir la millor educació i atenció a les nostres nenes i nens en anys tan claus per al seu desenvolupament.

 

Documents relacionats:

Cartell Campanya Escolarització 2020


 

PRESENTAT EL PLA D'OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

      web fase2Ahir es va presentar el Pla d'Obertura de Centres Educatius en Fase 2, on es detalla la finalització del curs 2019-2020 i una prèvia pel que fa a l'organització dels centres i els estudis per al proper curs 2020-2021.
      Sintetitzant, pel que fa a les condicions d’obertura de centres educatius:
        - Els centres educatius obriran el proper 1 de juny de 2020.
      - Serà aplicable a les regions sanitàries que estiguin en Fase 2. En l’àrea metropolitana de Barcelona s’obriran el proper 8 de juny, sempre que es trobin en Fase 2.
         - El curs finalitzarà el 19 de juny, tal i com estava previst.

 

        El Departament no va fer arribar als sindicats aquest Pla d’Obertura i denunciem la manca de diàleg en l’elaboració del document. El Conseller informa que en aquests moments, en comissió paritària, el Govern està negociant amb els sindicats majoritaris els elements de salut laboral que afecten al personal docent i no docent.

 

     Els Centres educatius reobriran per oferir suport lectiu i d’orientació a l'alumnat i a les famílies, no per fer classes. Des de FSIE-CAT ceiem que s’està utilitzant al professorat per a facilitar la conciliació familiar i laboral:

NO ÉS LA NOSTRA FUNCIÓ NI LA NOSTRA PROFESSIÓ

REVISTA ESPECIAL COVID-19 PART 1 FSIE-CAT

Revista Especial Covid-19 Part 1_FSIE-CAT

QUINES ALTERNATIVES TINC EN CAS D'INCIDÈNCIES PER A INCORPORAR-ME AL LLOC DE TREBALL

web altern     Davant la comprensible por al contagi un cop ens hem de reincorporar al lloc de treball, poques són les possibilitats legals associades directament al Covid-19 per a poder eludir-ho, al marge de les establertes en els arts. 5 i 6 del Reial decret llei 8/2020 sobre el caràcter preferent del teletreball sempre que sigui possible.

 

     Són innombrables els dubtes que es plantegen davant la volta a l'activitat com si és possible sol·licitar la reducció de jornada per cura de fill o familiar, en què consisteix el dret a l'adaptació de la jornada laboral o si és possible sol·licitar excedències i permisos en aquest període.

 

     Per això, FSIE ha elaborat un Document en el qual resumim les preguntes més freqüents i insistim que, abans de prendre qualsevol decisió, us recomanem posar-vos en contacte amb el sindicat per a poder ajudar-vos.

INFORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES I VULNERABLES AL COVID-19

     web TESDes del començament de la crisi sanitària les administracions han insistit en la major incidència del virus en els denominats grups de risc. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19 a l'efecte d'un possible comunicat de baixa a les persones que presenten patologies cardiovasculars, hipertensió arterial, diabetis, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiències, processos oncològics en tractament actiu, dones embarassades i majors de 60 anys.

 

     Davant la possible volta als centres de treball en els pròxims dies considerem imprescindible aclarir qui poden obtenir la baixa per aquesta condició, quin és el procés i, sobretot, què fer en cas de no obtenir el reconeixement de treballador especialment sensible malgrat ser-ho.

 

     Per això, FSIE ha elaborat un Document en el qual podreu resoldre els dubtes més freqüents sobre aquest tema. A més, insistim que, abans de prendre qualsevol decisió, consulteu amb el Sindicat per a saber quin és el procediment correcte per a no incórrer en mala fe o negligència de la qual poguessin derivar-se responsabilitats.

PRESTACIÓ DE RISC DURANT L'EMBARÀS (RE) O LACTÀNCIA NATURAL (RLN) EN RELACIÓ AMB ELS ERTOS

       web riscPRESTACIÓ DE RISC DURANT L'EMBARÀS (RE) O LACTÀNCIA NATURAL
(RLN) EN RELACIÓ AMB ELS ERTOS

 

     No existeix una regulació per als casos d’ERTOs i per la via de la similitud estableix un paral·lelisme entre les situacions anteriors i les situacions associades a un ERTE, per a negar la prestació de RE/RLN, sobre la base de que per a tots els casos anteriors, igual que per als ERTOs, cessa el risc en el moment que cessa l'obligació d'haver d'assistir al seu lloc de treball. Tot i aquesta regulació general, també hem de saber que:

1.- EN CAS D’ERTO LA PRESTACIÓ DE RE/RLN ES POT RECUPERAR
2.- ÉS POSSIBLE LA SIMULTANEÏTAT DE PRESTACIONS DE FORMA PROPORCIONAL EN SITUACIONS DE REDUCCIÓ DE JORNADA
3.- ÉS POSSIBLE LA SIMULTANEÏTAT DE PRESTACIONS EN CAS DE PLURIOCUPACIÓ

Documents:

PDF LOGO Prestació per risc en l'embaràs i ERTO

RESUM DE LES CONDICIONS DE MOBILITAT I ACTIVITAT PER A LA FASE 1 DEL DESCONFINAMENT

fase 1    Avui, dillus 11 de maig de 2020, s'inicia la FASE 1 del desconfinament i FSIE-CAT us facilita un resum amb les principals condicions de mobilitat i activitat que afecten al nostre sector.

- Aplicable a les regions sanitàries de l’Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, des del dia 11 de maig de 2020.

- Les persones amb símptomes, malaltia, aïllament o quarantena per la COVID-19 no poden fer ús de les autoritzacions previstes.

- Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.


Centres educatius, universitats i laboratoris universitaris


- Es podran obrir per a la seva desinfecció i condicionament.
- També per a funcions administratives.
- El director del centre educatiu determinarà el personal necessari per a dur a terme les citades tasques.
- Caldrà garantir la distància física de seguretat de 2 metres i totes les mesures de desinfecció i prevenció que s’apliquen als centres de treball.
 

Mesures d'higiene i/o de prevenció en els centres educatius


• El director del centre educatiu ha d'assegurar les mesures de neteja i desinfecció adequades.
• Organització de la circulació de persones i distribució d'espais garantint les distàncies de seguretat interpersonal.
• Limitar al màxim l'ús de documents en paper i la seva circulació.
• Els llocs d'atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris.
• Proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la realització de les seves funcions.


Si un treballador presenta símptomes compatibles amb la malaltia:


- Es contactarà immediatament amb el telèfon 061 o centre de salut corresponent i amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals.
- Sempre que sigui possible, el treballador es col·locarà una màscara, havent d'abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA DEL CURS 2020/2021

preinscripcio i matricula   Mitjançant una nota de premsa, el Departament d’Educació determina, per un costat, que la preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO es durà a terme:

Entre el 13 i el 22 de maig, de manera telemàtica i no presencial.

- Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries pel Covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig.
- Per als ensenyaments postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny.

   Per l’altra, concreta les dates de formalització de la matrícula per als alumnes de 2n cicle d'ed. infantil, primària i ESO:

Del 13 al 17 de juliol.
- En el cas del primer cicle d’ed. infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny.
Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-.
- Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.


Informem que el Departament ha presentat els següents dos documents definitius:


PDF LOGO“Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i
matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. segon cicle
d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria”